CALL FOR INTEREST FOR PARTICIPATION OF THE TENDER FOR SERVICE “RECONSTRUCTION OF THE TRANSMISSION LINE OF KASALLA AND ÇEKREZ THROUGH TERKUZ RIVER, WP T2”  

Integrated Water Management System In Crossborder Area – Cross Water /No 361/Thematic Notice” Co-Financed By The European Union Under The Instrument For Pre-Accession Asistance  IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenegro” Order No.85 date 09.03.2022

                                                                                                                                         Tirana, 16/03/ 2022

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for participation of the Tender for Service under the project “CROSS WATER/No 361/Thematic Notice”

Project Reference: Integrated Water Management System In Crossborder Area – Cross Water /No 361/Thematic Notice” Co-Financed By The European Union Under The Instrument For Pre-Accession Asistance  IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenegro” Order No.85 date 09.03.2022

In the context of the partnership in the CROSS WATER/No 361/Thematic Notice co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenengro, Tirana  Water and Wastewater Utility has lunched the call upon their need on needed:

Reconstruction of the transmission line of Kasalla and Çekrez through Terkuz River, WPT2

 The complete tender dossier is attached to this call for proposal. It includes:

 • Instructions to tenderers and contract notice
 • Draft Contract Agreement and Special Conditions with annexes:
 • General Conditions for service contracts
 • Technical specification and technical offer;
 • Budget (to be submitted by the tenderer as the Financial offer using the template provided)

Other information:

 • Administrative compliance grid
 • Evaluation grid
 • Tender submission form
 • Instruction to Tenderers

For full details of the tendering procedures, please see the Practical Guide and its annexes, which may be downloaded from the following website: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

We look forward to receiving your tender before the deadline set in point 8 of the Instructions. Please send it to the address given in point 8.

The tender must comprise of a Technical offer and a Financial offer, which must be submitted in separate envelopes (see clause Error! Reference source not found.). Each Technical offer and Financial offer must contain one original, clearly marked ‘Original’.

Interested candidates are invited to submit their application in a sealed envelope indicating:

 1. the address for submitting tenders indicated above;
 2. the reference code of the tender procedure
 3. the words ‘Not to be opened before the tender-opening session’ and equivalent phrase in Albanian “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4.  and the name of the tenderer.

at the following address:

Tirana Water and Wastewater Utility,

Rruga e Kavajes Ndertesa (adm. 6) 133

website: http://ujesjellesitirane.al/

The deadline for the submission of the applications is 19.04.2022, 14:00 hr. Only applications received prior to this deadline will be considered.

 For more information and duration of the assignment please referred to the TECHNICAL SPECIFICATIONS or request the full tender dossier at the email address here given.

R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë

UKT 

THIRRJE SHPREHJE INTERESI PëR

tenDer për shërbime të jashtme për “ RIKONSTRUKSION LINJE TRANSMETIMI Të KASALLëS DHE ÇEKREZëS  PëRGJATë LUMIT TëRKUZ – WPT2”  

Në KUADëR Të PROJEKTIT

Integrated Water Management System in Crossborder Area – CROSS WATER/No 361/Thematic Notice” co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenengro”,

                                                                                                                                     Tirana, 16/03/ 2022

Lenda:  Thirrje Interesi për “Shërbime të Jashtme” – CODE. NO. 361/Thematic Notice” financuar nga “European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenengro

Referenca e Projektit: “Integrated Water Management System in Crossborder Area – CROSS WATER/No 361/Thematic Notice” co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenengro

Në kuadër të partneritetit në projektin CROSS WATER NO 361 Financuar nga “Instrument for Pre-Accession Assistance IPA Interreg IPA CBC Italy- Albania – Montenengro“, Ujesjelles Kanalizime Tirane, shpall thirrjen e tenderit për shërbime të jashtme, si më poshtë:

Rikonstruksion linje transmetimi të Kasallës dhe Çekrezës  përgjatë lumit Tërkuz – WPT2” 

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës
 • Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushtet e vecanta me anekset përkatëse
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit
 • Specifikimit teknike
 • Buxheti (sipas modelit të dhënë)
 • Formularë dhe dokumenta të tjerë suportues

Informacionet e tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative
 • Tabela e Vlerësimit
 • Formati i aplikimit në tender;
 • Instruksionet e tenderit;

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG dhe anexeve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të permbaje një palë dokumenacion të shënuar si “Origjinal”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. Kodi i referencës për procedurën e sipër përmendur të tenderit;
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentja e frazës në shqip “Mos të hapet përpara fazës së hapjes së ofertave të tenderit”
 4. Emri i shoqërisë së interesuar.

Për projektinCROSS WATER NO 361”, në adresën e mëposhtme:

Tirana Water and Wastewater Utility,

Rruga e Kavajes Ndertesa (adm. 6) 133

website: http://ujesjellesitirane.al/

Aplikimet pranohen deri me date 19.04.2022, brenda ores 14:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Specifikimeve Teknike së publikuar ketu, apo kërkoni një informacion me të plotë rreth dosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër. 

Adresa

Rruga "Konferenca e Pezës"

Telefon

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni: