Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Kanalizime

Misioni i Departamentit Operacional është: “Departamenti Operacional është përgjegjës për zbatimin e strategjive, politikave dhe planeve dhe veprimtarisë në fushën e mirëmbajtjes dhe realizimit të investimeve në rrjetin e ujësjellës-kanalizimeve në të gjithë territorin e zonës së shërbimit të Ujësjellës Kanalizime Tiranë, si dhe për drejtoritë e sektorët në varësi”.

Shërbimet e kanalizimeve

  • Largimi i ujërave të ndotura nga çdo objekt që ka një kontratë me UKT Sh.a, tarifa e së cilës është 100% e ujit të faturuar.
  • Lidhje të reja për çdo kontratë të re që bëhet mes konsumatorit dhe UKT-së.
  • Kontrolli dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues.
  • Rikonstruksione të pjesshme të rrjetit dhe studime për investime të reja.
  • Mirëmbajtje të pusetave, ndërrimi i kapakëve etj.
  • Zhbllokime të ndryshme të rrjetit në bazë të planit dhe kërkesave ditore të ardhura nga qytetarët.
  • Largimi i depozitimeve të ujërave në ato vende ku nuk ka rrjet kanalizimesh. Ujërat e ndotura grumbullohen në gropa septike dhe largohen me mjete bot ose mjet teknologjik me sistem thithje. Kur subjektet  kanë lidhur kontratë, këtë shërbim e bën UKT. Në rastet kur nuk ka kontratë, atëherë ka një tarifë shërbimi, e cila është e përcaktuar.

Adresa

Rruga "Konferenca e Pezës"

Telefon

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni: