DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR PIKË LIDHJE ME RRJETIN E UKT-sh.a PËR OBJEKTE SHUMËKATËSHE.

 • Formulari i kërkesës për pikë furnizimi me ujë dhe pikë shkarkimi të ujrave të ndotura (në rastet kur UKT sh.a e ofron këtë shërbim), ku të jetë e përcaktuar emri i subjektit ndërtues, NIPT, adresa e selisë dhe adresa e objektit që do të furnizohet dhe sasia e ujit që kërkohet në m3/muaj ose litër/sek.
 • Dokument Identiteti (kopje e kartës së identitetit ose e pasaportës të administratorit të subjektit ndërtues).
 • Leja e Ndërtimit dhe Planvendosja e objektit të shkallës 1:500 (fotokopje), në rastet kur jepet leja nga Komunat të shoqërohet me planvendosjen e objektit të marrë nga Google.
 • Leja për shesh ndërtimi dhe formulari tip A 3/1 me azhornimet fillestare të rrjetit inxhinierik.
 • Akt-Kontroll spostimi i rrjetit inxhinierik (nëse ka).
 • Formulari Nr.4 (katër fletë) shoqëruar me kontratat e ujit për objektet e shembura.
 • Planimetria e objektit me kuotat e sistemimit të dherave.
 • Planimetria e katit përdhe me pikën e shkarkimit dhe pikën e furnizimit me ujë të objektit.
 • Dokument pronësie ose kontrate shitblerje apo vërtetim i aplikimit në lidhje me legalizimin e objektit.

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR LIDHJEN E KONTRATËS ME UKT-sh.a PËR OBJEKTE SHUMËKATËSHE.

 • Kërkesa e subjektit ku përcaktohet emri tregtar i subjektit, emri i administratorit/përfaqësuesit ligjor; NIPTI, forma ligjore (shpk/sha/person fizik), objekti për të cilin kërkohet të lidhen kontratat (Nr.i kateve; nr.i apartamenteve me destinacion familjarë/njësi private; shtëpi private;) si dhe adresa e saktë zyrtare ku të përcaktohet emërtimi i Rrugës dhe numri i objektit (në mungesë të tyre numrat e objekteve kufitarë)
 • Listën emërore (emër/atësi/mbiemër) me të dhëna të sakta për adresatin e objektit, nr.apartamenti, kati, sipërfaqe, destinacion familjar/privat;
 • Dokument pronësie (certifikate pronësie lëshuar nga ZRPP) dhe/ose kontratë shit-blerje dhe/ose kontratë porosie dhe/ose kontratë për Klering dhe/ose kontratë shkëmbimi dhe/ose kontratë dhurimi dhe/ose kontratë e lidhur mes ndërtuesit dhe pronarëve të truallit ku është ndërtuar objekti), të mbajtura ndërmjet subjektit ndërtues dhe konsumatorit final për cdo apartament dhe njësi private.
 • Dokumenti i identifikimit për çdo konsumator final(fotokopje e ID dhe/ose pasaportës biometrike dhe/ose çertifikatë familjare);
 • Mandat pagese për tarifën e pikës së lidhjes dhe tarifat e lidhjes së kontratës;
 • NIPT i subjektit ndërtues
 • Letërnjoftim i përfaqësuesit ligjor;
 • Ekstrakti historik i QKR-së;
 • Leja Ndërtimit ose në mungesë të saj dokument nga ALUIZN dhe ose Njësia e Qeverisjes Vendore;
 • Kolaudimi i matësave nga subjekti i licensuar

Dokumentacioni i nevojshëm për lidhje kontrate për objekte deri në 3 kate

 • Kërkesa me shkrim për lidhje kontrate dhe/ose për pikë lidhje me rrjetin e FUP dhe/ose pikë shkarkimi me rrjetin e KUN, ku të jetë e përcaktuar sasia që kërkon të furnizohet, m3/muaj ose lek/sek dhe adresa e saktë e objektit (Njësia Bashkiake, Rruga, nr. i objektit);
 • Dokument identiteti (Fotokopje e kartës së identitetit ose kopje pasaporte biometrike);
 • Dokument pronësie (Certifikatë pronësie e lëshuar nga ZRPP ose Akt-Shitblerje para noterit). Në rast se nuk disponohet asnjë dokument pronësie duhet të dorëzohet dokument që vërteton se aplikanti është posedues në mirëbesim i objektit vërtetuar nga vërtetim apo vetëdeklarim pranë ALUIZNI dhe/ose Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore përkatëse.
 • Planimetria e vendosjes së objektit/ Foto të objektit.
 • Deklarata personale që për objektin nuk ka kontratë furnizimi me ujë.
 • Çertifikate familjare