Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Shërbime UKT

Ankesat  për mbifaturim

Në të gjitha ankesat per mbifaturim konsumatori duhet të paraqesë një sërë dokumentacionesh për të plotësuar kërkesë/ankesën e tij. Bazuar në Urdhërin e Brëndshëm në fuqi Nr. 09, datë 09.01.2017. 

 • Dokument Identifikues (fotokopje)
 • Libreze uji (fotokopje faqe e parë)
 • Fature uji për të cilën ankohet 
Ankesat për mos dërgim fature.

Për të ploësuar kërkes/ankesën, konsumatori duhet të paraqesë dokumentacionin e poshtëpërmendur, për të plotësuar kërkesë/ankesën e tij. Bazuar në Urdhërin e Brëndshëm në fuqi Nr, 09 datë 09.01.2017. 

 • Dokument Identifikues (fotokopje)
 • Libreze uji (fotokopje faqe e pare)
Ankesat për faturim të parregullt.

Në të gjitha ankesat per faturim te parregullt konsumatori duhet të paraqesë një sërë dokumentacionesh për të plotësuar kërkesë/ankesën e tij. Bazuar në Urdhërin e Brëndshëm në fuqi Nr. 09, datë 09.01.2017. 

 • Dokument Identifikues (fotokopje)
 • Libreze uji (fotokopje faqe e parë)
 • Fature uji për të cilën ankohet 
Ankesë për rishikim dhe anullim faturimi
 • Dokument Identifikues (fotokopje)
 • Libreze uji (fotokopje faqe e parë)
 • Fature uji për të cilën ankohet 
Kërkesë për vendosje ujëmatësi pa pagesë
 • Familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe që nuk kanë asnjë anëtar në marëdhënie pune.
 • Familjet që kanë kryefamiljarët Invalid dhe që nuk kanë asnjë anëtar në marëdhënie pune.
 • Kategoritë e pensionistëve “Që janë vetëm në certifikatë familjare”
Kërkesë për verifikimin e matësit 

Në këtë rast, konsumatori duhet të paraqesë dokumentacionin e poshtëpërmendur, për të plotësuar kërkesë/ankesën e tij, Bazuar në Urdhërin e Brendshëm në fuqi Nr. 09, datë 09.01.2017: 

 • Dokument Identifikues/ Leternjoftim (fotokopje)
 • Libreze uji (fotokopje faqe e pare)
Ndryshim, saktësim emri, mbiemri, adrese dhe libreza dublikatë 
Ndryshim dhe saktësim i të dhënave të kontraktuesve
 • Kërkesë (online).
 • Çertifikatë pronësie në emër të blerësit.
 • Kontratë Shit-Blerje (e noterizuar). 
 • Kontratë Dhurimi.
 • Kontratë shkëmbimi.
 • Dokument nga Aluizni.
 • Vërtetim për leje  legalizimi.
 • Vetëdeklarim.
 • Kartë ID.
 • Librezë e vjetër.
 • Vendim Gjykate të formës së prerë.
 • Akt-marrëveshje për pagesa me këste (në rast se kontrata rezulton debitore).
 • Mandat arkëtimi (për librezën  e re që do të marë).
Ndryshim emri/mbiemri të abonentit 
 • Kërkesë (online).
 • Çertifikatë pronësie në emër të blerësit.
 • Kontratë Shit-Blerje (e noterizuar). 
 • Kontratë Dhurimi.
 • Kontratë shkëmbimi.
 • Dokument nga Aluizni.
 • Vërtetim për leje  legalizimi.
 • Vetëdeklarim.
 • Kartë ID.
 • Librezë e vjetër.
 • Vendim Gjykate të formës së prerë.
 • Akt-marrëveshje për pagesa me këste (në rast se kontrata rezulton debitore).
 • Mandat arkëtimi (për librezën  e re që do të marë).

Adresa

Rruga "Konferenca e Pezës"

Telefon

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Na ndiqni: