Organigrama

Asambleja e Përgjithshme

–       Përbëhet nga aksionari i vetëm që është Bashkia Tiranë me 100% të aksioneve.

Këshilli i Administrimit

–       Taulant Tusha  – Kryetar

–       Alban Dokushi  – Anëtar

–       Redi Molla     – Anëtar, në cilësinë edhe të Administratorit të shoqërisë