• Statuti i UKT
  • Ligji nr.9901 për tregtarët dhe shoqëritë tregtare
  • Kodi i Ujit