misioni dhe vizioni

Misioni

Strategjia kryesore që udhëheq veprimtarinë e Ujësjellës–Kanalizimeve Tiranë, është përmbushja e kërkesave të konsuamtorëve  nëpërmjet realizmit të performancës për një furnizim të  pandërprerë dhe cilësor me ujë të pijshëm. Realizimi i kërkesave, përkushtimi maksimal dhe në kohë për konsumatorin janë hallkat kryesore të përmbushjes së misionit tonë..

Aktiviteti kryesor i UKT është i fokusuar në:

-Shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët  dhe shitja e tij

-Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm

-Prodhimin dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve

-Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura dhe shitja e tij

-Mirëmbajtja e sistemeve të ujrave të ndotura si dhe të impjanteve të pastrimit të tyre

-Forcimin e marrëdhënieve me konsumatorët

VIZIONI

Çelësi i suksesit tonë është indetifikimi dhe përmbushja e çdo nevoje të konsumatorit me profesionalizëm maksimal. Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimit, furnizmi me ujë i qytetit të Tiranës 24 orë në ditë, përmirësimi i infrastrukturës së rrjetit të shpërndarjes, dhe sigurimi i cilësisë sipas standardit shtetëror janë prioritetet kryesore të UKT sh.a.  Duke iu referuar prioritetit më të rëndësishëm, atij të furnizmit 24 orë më ujë të pijshëm në qytetin e  Tiranës, është kryer një plan afatgjatë i cili parashikohen ndërhyrjet në fuqizimin e sistemit të Bovillës, rikonceptimin e Burimeve të Shën Mërisë dhe  trajtimin e Ujrave të Burimeve të Bovillës së Vjetër.