1- Memorandum Bashkëpunimi me Budapest Waterworks 9/ 10/ 2013

Ndarje e eksperiencës që zotëron BWW mbi shërbimet moderne të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, trajnimi i specialistëve nëpërmjet kurseve të trajnimit profesionale, zhvillim i bashkëpunimit në fushën e prodhimit të ujit, operimit dhe rikonstruksionit të rrjetit, kanalizimet dhe trajtimi i ujit të ndotur si dhe planifikim dhe menaxhim të investimeve.

2- Memorandum Mirëkuptimi UKT, Bashkia Tiranë, Acquedotto Pugliese dhe Rajoni i Puglias , 11 Nëntor 2015

Qëllimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve është të përmirësojë eficencën dhe performancën e shërbimeve të ujit dhe kanalizimeve në qytetin e Tiranës dhe fshatrat në zonën e saj të juridiksionit, duke punuar në partneritet për të maksimizuar përfitimet e komunitetit vendas.

3- Marrëveshje bashkëpunimi mes UKT, Projektit të USAID PLPG dhe Bashkisë Tiranë , 21 Mars 2016

Me synimin për të arritur një administrim sa më të mirë të mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore, me fokus kryesor mbledhjen e taksës mbi pronën, por edhe administrimin e faturimit, arkëtimit dhe kontabilizimin për UKT sha, Projekti i USAID, Bashkia Tiranë dhe UKT sha. kanë rënë dakord të bashkëpunojnë për instalimin dhe implementimin e paketave të programeve si edhe të pajisjeve kompjuterike që shoqërojnë ato.

4- Memorandum Mirëkuptimi UKT, WESTINXH, Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit, 4 prill 2016

Qëllimi i bashkëpunimit midis palëve është për të përmirësuar efikasitetin dhe performancën e shërbimeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve të qytetit të Tiranës dhe vendbanimeve që bien nën juridiksionin e tij, të inkurajojë zhvillimin e parqeve dhe zonave rekreative dhe në përgjithësi zhvillimin e programeve dhe masat për mbrojtjen e mjedisit, duke punuar së bashku për të maksimizuar përfitimet e komuniteteve lokale, në përputhje me hyrjen e Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian.

5- Bashkëpunime me kompani në vende të ndryshme si Hollanda, Kroacia, Franca, Italia, si dhe me organizata si Banka Botërore

 

6- Anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit (International Water Association) për vitin 2016

 

7- Projekte Strategjike / UKT si përfitues final

7.1. “Programi për Rehabilitimin e Rrjetit Hidrik të Tiranës”

Programi “Rehabilitimi i rrjetit hidrik të Tiranës “përbën komponentin III nga kredia e butë për Qeverinë shqiptare prej € 10,3 milionë eurosh, të cilën në kuadrin e Protokollit Italo-Shqiptar të Bashkëpunimit për 2014-2016, firmosur në Tiranë në Dhjetor 2014, Italia dhe Shqipëria ranë dakord ta riaktivizonin.
Qeveria shqiptare, kërkon të përdorë këtë fond të mbetur për realizimin e disa ndërhyrjeve të nevojshme, në harmoni me objektivat e Programit fillestar:

-Sigurimin e furnizimit me ujë të zonave të reja urbane, të cilat do të përfshihen në sistemin e ujësjellësit të Bovillës (Bashkia Kamëz);
-Reduktimin e lidhjeve abuzive gjatë linjave të transmetimit kryesore duke përfituar qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga pikëpamja e një disponueshmërie më të madhe të sasisë së ujit;
-Sjelljen në kushte optimale të tubacioneve kryesore dhe të burimeve të furnizimit
-Rregullimin e skemës hidraulike për të reduktuar ndërprerjet e shërbimit, të cilat tani bëhen për shkak të ç’rregullimeve strukturore të skemës dhe të shpërndarjes.

 

8- Vlerësimi teknik i rrjetit të Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a, 2017

 

Ujësjellësi i Budapest-it ka marrë përsipër së bashku me shoqërinë Lorenco & Co partnerin e saj shqiptar, të kryejë vleresimin teknik të Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a duke u mbështur në përvojën e tyre për të dhënë propozime për zhvillim me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit.

 

  • Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a, kompanisë së ujësjellësit DUNEA dhe Autoritetit të ujit DELFLAND, të nënshkruar në muajin Tetor 2017.

Palët kanë objektiv investigimin e një bashkëpunimi disa-vjeçar për përfitime të përbashkëta në fushën e ujit të pijshëm dhe trajtimin e ujit të ndotur duke dhënë eksperiencën dhe vizionin e tyre lidhur:

  1. Për ujin e pijshëm:

– Rritjen e të ardhurave;

– Reduktimin e humbjeve të ujit;

– Rritjen e sigurimit të furnizimit me ujë;

– Rritjen e kënaqësisë të konsumatorit.

 

  1. Për ujin e ndotur:

-Operimin dhe mirëmbajtjen.

 

  • Kontratë Shërbimi për studimin e Masterplanit afat-mesëm të zhvillimit teknik dhe strategjik të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Tiranë, lidhur në muajin Dhjetor 2017 ndërmjet UKT-sh.a, kompanisë private të Ujësjellësit Budapest dhe partnerit të saj shqiptar Lorenco & CO sh.p.k.

 

Masterplani synon të përgatisë propozime teknike të planifikuara dhe detajuara në kosto të llogaritura, për të arritur objektivat kryesore në vijim:

 

  • Detyrat teknike të detajuara dhe parashikimi i saktë i investimeve në asetet ujore që duhet të zbatohen me qëllim që të arrihet shërbimi i vazhdueshëm 24 orë ujë në ditë;
  • Reduktimi i ujit pa të ardhura (NRW);
  • Zhvillimi i performancës së drenazhimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura;
  • Përcaktimi i prioriteteve, hapave të planifikuara dhe përmirësimeve të nevojshme për të krijuar kushte për veprime dhe kosto efikase të veprimeve dhe investimeve të nevojshme.

 

  • RWSP III (Ndërtimi i Sistemeve të Furnizimit me Ujë në Zonat Rurale)

Projekti i Ujësjellësit Vilëz, Shëngjin i Vogël, Besh, Zall-Bastar, Zall-Dajt)

Ky projekt parshikon ndërtimin e një sitemi të ri me furnizim me ujë për fshatin Vilëz dhe rindërtimin e sistemeve ekzistuese për fshatrat Shëngjin i Vogël, Besh, Zall-Bastar dhe Zall- Dajt, të cilët ndodhen brenda Njësisë Administrative Zall-Bastar. Popullsia e përgjithshme e këtyre fshatrave është 3278 banorë.

Ky projekt është financuar nga KWF, Bashkimi Europian nëpërmjet fondeve IPA 2013 në bashkëpunim me FSHZH (Fondi Shqiptar i Zhvillimit). Eshtë kryer Studimi i Fizibilitetit dhe aktualisht projekti është në fazën e Projektim & Zbatimit.

LT ekzistuese  PE OD63 jashtë përdorimit

Rezervuari me mur guri; 60m3 jashtë përdorimit.

Kolektori i rrjetit shpërndares në Zall-Dajt