Pajisja me një të tillë siguron që të faturoheni vetëm për sasinë e konsumuar të ujit dhe për asnjë pikë më tepër.

Çdo konsumator duhet të kujdeset që të jetë i pajisur me një ujë-matës brenda kushteve teknike. Proçesi i kolaudimit është çertifikata juaj e cilësisë.

Ju mund të kontrolloni sasinë e konsumuar të ujit të shprehur në faturën e muajit, duke e krahasuar atë me sasinë e regjistruar në ujëmatësin tuaj.

Për çdo dyshim që mund të keni mbi mirë-funksionimin e ujëmatësit tuaj mund të drejtoheni në pikën më të afërt UKT për të bërë një kërkesë për “Verifikim Ujëmatësi”, brenda pak ditësh stafi i Ujësjellësit do të kryejë verifikimin në vend.

Nëse keni një kontratë uji me UKT por ende nuk keni një ujëmatës, aplikoni për një të tillë pranë Pikës UKT më të afërt duke paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Librezë Uji ose kopje të faturës së ujit
  • ID
  • Pagesa pranë arkës e tarifës, ose  me faturën e muajit pasardhës

Ujëmatësi i pakolauduar nga subjekti i liçensuar për këtë proçes, është i pavlefshëm, dhe konsiderohet i parregullt.

UKT kryen verifikime dhe kontrolle periodike të ujëmatësave të vendosur në objektin tuaj. Në rastet kur nga procesi i kolaudimit rezulton se  aparati i ujëmatësit është jo funksional, konsumatori njoftohet dhe procedura e ndërrimit të aparatit ujëmatësit kryhet nga punonjësit e UKT-së. Në bazë të vendimit të Entit Rregullator të Ujit, vlera e ujëmatësit paguhet nga konsumatori i cili është edhe pronar i tij, kjo vlerë mund të  tarifohet edhe në faturën e muajit pasardhës.

Është e përcaktuar në ligj se çdo ujë matës duhet të ndërrohet çdo  7 deri në 10 vjet, ai kolaudohet sa herë që konsumatori apo verifikuesi i ujësjellësit kanë dyshime mbi funksionimin e tij, ose në çdo 60 muaj.

Në vendimin nr. 1304, dt. 11.12.2009 të Këshillit të Ministrave, është përcaktuar qartë që:

“Objektet do të projektohen detyrimisht me instalimtë brendshme të ujit të pijshëm përfshirë ujëmatësit. Ujëmatësit duhet të vendosen në vende të dukshme dhtë sigurta  duhet të aprovohen nga UKT Sh.a.”

“Në çdo pikë lidhjeje duhet të instalohet ujëmatës  lejon të regjistrohet e gjithë sasia e ujit të konsumuar  objekt. Rekomandohet vendimmarrja për ujëmatësit, te jete ne përputhje mrekomandimet qe kemi me Bashkëpunimin Ligjor Europian te Metrologjisë, përmes Direktivës së rEuropiane “Për Instrumentet Matës 75/33 EC.”

“UKT Sh.a. përcakton tipin, madhësinë, vendosjen, instalimin, mbikëqyrjen teknikevendësimin dhe 

heqjen e matësit të ujit. Për godinat shumëkatëshe kërkohet vendosja e matësve të ujit të grupuar në katin përdhe dhe në një vend të mbrojtur që lejon një lexim të lehtë të tyrnga stafi i shoqërisë, i cili është i ngarkuar me faturimin ose mirëmbajtjen.