Njoftim për zhvillimin e proçedurës për përzgjedhjen e përkthyesit të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a për vitin 2020

I..Kriteret dhe dokumentacioni që kërkohet nga ofertuesi “Përkthyes”.

1. UKT sh.a me qëllim përmbushjen e detyrave dhe funksioneve administrative të Sektorit të Kordinimit të Projekteve të Huaja për përzgjedhjen e “Përkthyesit” të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me këto kritere dhe specifikime si më poshtë vijon:

a) Përkthyesi duhet të jetë në listën zyrtare të përkthyesve me liçencë, miratuar nga Ministria e Drejtësisë për vitin 2020;
b) Te jete shtetas shqiptar vërtetuar me letërnjoftim ose pasaportë biometrike.
c) Te këtë zotësi te plote për te vepruar;
d) Te këtë mbaruar arsimin e larte për gjuhen përkatëse ose për drejtësi ne një nga universitetet, gjuha e te cilit është ajo për te cilën aplikon;
e) Te këtë eksperience pune prej jo me pak se tre vjetësh ne përkthim ose ne nivelin e mësimdhënies.
f) Te mos këtë qene dënuar apo te mos jete ne ndjekje penale;
g) Te zotërojë shume mire programet baze te kompjuterit;
2. Oferta e “Përkthyesit” duhet të jetë e shoqëruar me:

 Kërkesa e subjektit/individit për pjesëmarrje në konkurrim;
 Deklaratë se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit;
 Fotokopje e letërnjoftimit ose e pasaportës biometrike;
 Diplomë e nivelit të dytë (kopje e noterizuar brenda 3 muajve të fundit);
 Curricullum Vitae e përditsuar;
 Çertifikata e gjendjes gjyqsore e lëshuar tre muajt e fundit.
 Çertifikatë (kopje e noterizuar brenda 3 muajve të fundit).
 Të interesuarit (ofertuesit “Përkthyes”) duhet të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin brenda datës 05.06.2020, në Protokollin e Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a, në adresën Rruga Kavajës, Ndërtesa nr.133, kodi postar 1027 Tiranë, Shqipëri.

3.Oferta fituese do të jetë:

 Oferta e cila, në bazë të kritereve dhe kërkesave të përcaktuara në “Njoftimin për Publikim” rezulton me cmimin më të ulët, duke marrë si fond limit tarifat e shpërblimit për përkthyesit e jashtëm të përcaktuara në Udhëzimin nr.3165, datë 12.05.2004 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, tarifat e shpërblimit të përkthyesve të jashtëm, si dhe tarifat e përkthimit zyrtar që duhet të paguajnë të tretët” i ndryshuar;

 Oferta duhet të paraqitet për përkthime të dokumentacionit:
– Nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, në leke për faqe;
– Nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, në leke për faqe;