Dërgoni CV-në tuaj në info@ukt.al ose pranë zyrave qëndrore të Ujësjellës Kanalizime Tiranë.

Pozicioni: INXHINIER  AZHORNUES

Përshkrimi:

Specialist i azhornimit të rrjetit të Kanalizimeve të Ujrave të Ndotura. Azhornon rrejtin në format elektronik në Arkivën Teknike të Shoqërisë.

Kualifikimet :

1.       Diplomë Universitare në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Hidroteknikë. Diploma Master përbën avantazh

2.       Eksperiencë 5 vjeçare në të njëjtën fushë.

3.       Të ketë njohuri në AutoCad, WaterCad, SewerCad.

 

 

Pozicioni: INXHINIER  MATJESH

Pershkrimi:

Specialist i Sektorit te Shitjeve, drejton grupin e punës së faturimit për vendosjen apo zëvëndësimin e matësave, ndjek kolaudimin dhe kujdeset për vulosjen e matësave.

Kualifikimet :

1.       Diplomë Universitare në Fakultetin Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Hidroteknikë dhe diploma Master përbën avantazh.

2.       Eksperiencë 5 vjeçare në të njëjtën fushë.

3.       Të ketë njohuri dhe të përdorë paketën e Microsoft Office.