26107443416_d53b7259fc_k

Ujësjellës Kanalizime Tiranë kryen dhe ofron një sërë shërbimesh:

-Largimi i ujërave të ndotura nga çdo objekt që ka një kontratë me UKT sha, tarifa e së cilës është 80 për qind e ujit të faturuar

-Lidhje të reja për çdo kontratë të re që bëhet mes konsumatorit dhe UKT-së

-Kontrolli dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues

-Rikonstruksione të pjesshme të rrjetit dhe studime për investime të reja

-Mirëmbajtje të pusetave, ndërrimi i kapakëve etj

-Zhbllokime të ndryshme të rrjetit në bazë të planit dhe kërkesave ditore të ardhura nga qytetarët

-Largimi i depozitimeve të ujërave në ato vende ku nuk ka rrjet kanalizimesh. Ujërat e ndotura grumbullohen në gropa septike dhe largohen me mjete bot ose mjet teknologjik me sistem thithje ( bot) . Kur subjektet  kanë lidhur kontratë këtë shërbim e  bën UKT. Në rastet kur nuk ka kontratë, atëherë ka një tarifë shërbimi, e cila është e përcaktuar.