KanalizimeRrjeti i kanalizimeve në qytetin e Tiranës ka një gjatësi prej 590 km dhe është i sistemit Mix në 90% të tij. Ky rrjet punon me vetërrjedhje deri në pikat përfundimtare të shkarkimit .

Për qytetin e Tiranës me rreth 1 000 000  banorë, dy janë pikat përfundimtare të shkarkimit, Përroi  i Lanës dhe Lumi  i  Tiranës.

Shkarkimi i ujërave Mix në përroin e Lanës ose në Lumin e Tiranës, në pjesë të ndryshme të gjatësisë së tij bëhet nëpërmjet kolektorëve pritës të qytetit ose nëpërmjet përrenjëve, të cilët kalojnë në zona të banuara të qytetit .

Në këto zona, përrrenjtë janë të mbyllur me tubacione betoni 2X1000mm, 2X1500mm ose 2X2000mm.

Aktualisht shkarkimet e ujërave të ndotura në Përrenj ose Lumë bëhen drejtpërdrejt , pa bërë trajtimin e tyre. 

Rrjeti i kanalizimeve përbëhet nga tubacione me diametër nga 200mm deri në 2000mm. Materiali i tubacioneve është beton, beton armë dhe PE i brinjëzuar.

Në përbërjen e tij rrjeti i kanalizimeve ka edhe pusetat e kontrollit si element bazë për kontrollin dhe mirëmbajtjen e tij.

Një pjesë e mirë e kolektorëve kryesore të qytetit janë ndërtuar sipas studimit dhe projekt-zbatimit të hartuar në vitin 1962, për një periudhë 20 vjeçare  dhe për një numër popullsie prej 200-250 mijë banorë.

Në vitet më pas, deri në vitin 1997, nuk është bërë studimi i kolektorëve kryesorë , por vetëm i zonave të ndryshme të qytetit, të pakanalizuara, me grykëderdhje pikërisht në këta kolektorë.

Problematikat në rrjetin e kanalizimeve

Mungesa e kuadrit ligjor

-Përbën 30% të arsyes së bllokimit të kolektorëve në qytet

-Ndërtimi i shtesave anësore të pallateve mbi rrjetin e kanalizimit ekzistues, duke përfshirë këtë të fundit nën sipërfaqen e ndërtimit apo brenda rrethimeve të sipërfaqeve të kateve të para të pallateve.

-Ndërhyrjet arbitrare në rrjet të subjekteve private, individë të veçantë ose ndërhyrjet pa profesionalizëm (lidhjet në kokë të tubit pa puset kontrolli)

-Vjedhja e kapakëve të pusetave, e cila favorizon mundësinë e mbushjes së pusetave me mbeturina dhe më pas bllokimin total të tubacionit

-Keqtrajtimi nga ana e banorëve të qytetit.

-Mbushja e kolektorëve me materiale inerte nga firmat që punojnë në sistemimin e rrugëve dhe mbulimi i kapakëve prej tyre me asfalt.

Kushtet Teknike

-Rritja e kapacitetit të ujërave si rezultat i rritjes së ndërtimeve, rritjes së numrit të popullsisë ka sjellë zvogëlimin e kapacitetit përcjellës të prurjeve në kolektorët kryesorë të qytetit.

-Mosrespektimi i kushteve teknike të zbatimit gjatë ndërtimit të rrjetit të kanalizimit:

-Adoptimi i puseve të kontrollit të rrjetit K.U.Z. në puseta shi-mbledhëse, e cila pengon funksionimin normal të rrjetit ose bllokimin e tij.

-Mbulimi i pusetave me asfalt gjatë asfaltimit të një rruge, e cila vështirëson mirëmbajtjen e rrjetit .

-Hartimi i projekteve të ujërave të bardha pa marrë miratimin e pikës së shkarkimit pranë U.K.T.sh.a

-Mosfunksionimi normal i pikave fundore të shkarkimit